OSH banner2
.

Praktická cvičení - úvod

Odborná příprava v jednotkách PO

Témata pravidelné odborné přípravy členů dobrovolné jednotky stanoví velitel jednotky zpracováním ročního plánu odborné přípravy pro svojí jednotku v souladu se všeobecným zaměřením pravidelné odborné přípravy, normou znalostí hasičů a s přihlédnutím k předurčenosti dané jednotky v systému plošného pokrytí. V potřebném rozsahu je nutné doplnit témata vyhlášená generálním ředitelstvím na příslušný kalendářní rok. Její rozsah je min. 40 hodin a její absolvování je povinné pro všechny členy JSDHO. Pravidelná odborná příprava zahrnuje také tělesnou přípravu a požární sport. 

TEORETICKÁ PŘÍPRAVA - zahrnuje zejména prohlubování znalostí základních legislativních předpisů, Bojového řádu jednotek požární ochrany, proškolení témat ročního zaměření stanoveného generálním ředitelstvím pro daný rok a obecně znalostí stanovenými výše zmíněnými Normami znalostí hasičů.

PRAKTICKÝ VÝCVIK - v rámci praktického výcviku je třeba provádět bojová rozvinutí, procvičovat řízení požárních automobilů (kondiční jízdy) a používání věcných prostředků požární ochrany (dýchací technika, spojová technika,..). V rámci prohloubení pravidelné odborné přípravy a zvýšení akceschopnosti jednotky je třeba uskutečnit alespoň jedno taktické cvičení organizované v rámci obce.

O provedené odborné přípravě se vede písemný záznam. Podle §36 vyhl. 247/2001Sb. se jednou ročně provádí ověření odborné přípravy, kterým se rozumí také přezkoušení znalostí a praktických dovedností (provádí velitel jednotky, o výsledku přezkoušení se vyhotovuje protokol, který je součástí dokumentace odborné přípravy).          

Není tedy stanoveno, kde má odborná příprava probíhat, což by bylo nerozumné, protože může probíhat například na zkušebních polygonech, školicích zařízeních HZS, atd, tedy mimo územní působnost jednotky, ani není stanoveno, že musí probíhat pouze v rámci jedné jednotky, což by opět bylo nerozumné, protože mnohé kurzy ve školicích zařízeních jsou organizovány pro více jednotek současně.

Nic tedy nebrání velitelům jednotek, aby odbornou přípravu organizovali společně případně i ve spolupráci s HZS na místech, na kterých se dohodnou. Důležité je pouze dodržení ostatních zásad, např. o náhradě nákladů, úhradě PHM, použití výstražného zařízení a přednosti v jízdě, použití sirén a pod. V každém případě ale platí, že pravidelnou odbornou přípravu organizují velitelé jednotek a pokud ji sami provádí, pak za ni nesou i zodpovědnost. Nezbavují se jí ani v případě společného výcviku, kdy činnost, kterou řídí v rámci svých jednotek, probíhá koordinovaně mezi několika jednotkami. Role koordinátora je zde pouze poradní a synchronizační.

 

Jaký je rozdíl mezi praktickým výcvikem a cvičením ???

 

Prověřovací cvičení jednotek PO je určeno k prověrce připravenosti a akceschopnosti jednotek PO, k prověření požárního řádu obce, k prověření dokumentace zdolávání požáru, havarijních plánů nebo k prověření součinnosti mezi jednotkami PO a dalšími složkami IZS; součástí tohoto cvičení může být i vyhlášení cvičného požárního poplachu.

Prověřovací cvičení jednotek PO je oprávněn nařídit a dokumentaci schválit:

-          generální ředitel HZS ČR nebo jeho zástupce

-          ředitel HZS kraje nebo jeho zástupce

-          ředitel ÚO HZS nebo jeho zástupce

-          velitel jednotky a příslušníci HZS kteří v rámci výkonu státního požárního dozoru jsou pověřeni kontrolovat akceschopnost jednotek PO

-          starosta obce pro jednotku, kterou obec zřídila

-          statutární zástupce právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby pro jednotku, kterou zřídily

 

Taktické cvičení jednotek PO je určeno k ověření schopností velitelů jednotek a štábu řídit jednotky PO a k ověření znalosti území, pro které byla jednotce PO s územní působností stanovena územní působnost, provádí se za účelem přípravy jednotek PO nebo štábů na zdolávání požárů nebo záchranné práce při mimořádných událostech; jde především o cvičení zaměřená na taktickou úroveň řízení zásahů jednotek PO; taktická cvičení organizují velitelé jednotek PO v souladu s ročním plánem pravidelné odborné přípravy.

Taktické cvičení jednotek PO je oprávněn nařídit a dokumentaci schválit:

-          ředitel ÚO HZS v případě, že se do taktického cvičení zapojí dvě a více jednotek PO

-          ředitel HZS kraje, pokud cvičení svým rozsahem přesáhne územní působnost územního odboru HZS kraje

-          velitel jednotky pro svoji jednotku

 

To je stručný výtah z SIAŘ 7/2009, který podrobně stanoví všechny náležitosti pro organizování a průběh taktických a prověřovacích cvičení, podobu a obsah jejich dokumentace, jejich hodnocení, schvalování a povolování, sledování a další náležitosti.

 

Podle některého striktního výkladu je možno tato cvičení pořádat pouze pro jednu „domácí“ jednotku (i JPO_V) nebo v souladu s plánem hasebních obvodů, tedy za účasti jednotek s příslušnou územní působností (JPO_II, JPO_III event. JPO_V s územní působností). JPO_V mají obecně pouze místní působnost a podle hasebních obvodů se většinou nepředpokládá jejich nasazení mimo území svého zřizovatele. Úmyslně pomíjím III.stupeň poplachu, kdy jsou povolávány všechny jednotky z celého okolí.

Za tohoto výkladu tedy není možné pořádat taktické cvičení pro více JPO_V, které mají pouze místní působnost . Účastnit se jich může pouze jedna „domácí“ JPO_V s místní působností a případně i další jednotky, ale pouze s územní působností pro dané místo.

 

Aby nedocházelo k nedorozuměním, používáme vyhrazené názvy Prověřovací cvičení a Taktické cvičení pouze pro činnost prováděnou přesně podle SIAŘ 7/2009.

 

Pro ostatní formy provádění pravidelné odborné přípravy raději užíváme nevyhrazené názvy jako praktické cvičení, velitelský den, pracovní den, školení, přednáška, kurz, praktický výcvik a podobně, aby nedocházelo k záměně, což může působit mnohé komplikace a nedorozumění.

 

Způsob provádění praktického výcviku není striktně popsán a je ponechán na uvážení velitelů jednotek za využití cvičebního řádu, konspektů odborné přípravy, dodržení opatření k zajištění ochrany zdraví a života hasičů, bezpečnosti silničního provozu a dalších obecných předpisů, nařízení a zákonů.

To zahrnuje i to, že odborná příprava obecně se provádí podle předem zpracovaného plánu odborné přípravy, který obsahuje jakousi osnovu, podle které bude výcvik prováděn a její průběh se zaznamenává do dokumentace odborné přípravy, tedy zejména Záznamů o odborné přípravě, kam se zapisují proškolená / procvičená témata a účast členů a závěrečný Protokol o přezkoušení člena JSDHO na konci období. V případě praktického výcviku delší doby trvání či širšího rozsahu určitě neuškodí, pokud je předem zpracován podrobnější plán, který bude obsahovat místopis, časový rozvrh, popis témat a jejich provádění, potřebné pomůcky a vybavení, výskyt možných nebezpečí apod. a účastníci přípravy jsou s ním předem seznámeni.

 

Nezanedbatelné při provádění praktického výcviku je nejen jeho správnost ale i to, aby byl prováděn zajímavě, poutavě a jeho provádění nebylo pouhým nudným a nezáživným drilem. V takovém případě velitel JSDHO bude mít příště pravděpodobně velkou absenci členů s následnými problémy. Jedno z možných řešení ukazují následující přípravy praktických cvičení několika jednotek, které byly zrealizovány s velkým úspěchem a jsou považovány za jeden z nejpopulárnějších prvků praktické přípravy v jednotkách.

Jejich cílem NENÍ předvést správnou a schválenou metodiku ale ukázat, že jde realizovat praktický výcvik poutavou a zajímavou formou a navrhnout některá témata, která si velitelé mohou zpracovat vlastním způsobem.

Přílohy:
SouborPopisVelikost
Stáhnout tento soubore (Cviceni K2018.doc)Cvičení K2018 15 kB
Stáhnout tento soubore (prakticke cviceni N2014.doc)Cvičení N2014 28 kB
Stáhnout tento soubore (prakticke cviceni R2013.pdf)Cvičení R2013 28 kB
Stáhnout tento soubore (prakticke cviceni R2012.pdf)Cvičení R2012 29 kB
Stáhnout tento soubore (prakticke_cviceni_K2010.pdf)Cvičení K2010 42 kB
Stáhnout tento soubore (prakticke cviceni K2008.pdf)Cvičení K2008 29 kB
Stáhnout tento soubore (prakticke cviceni K2001.pdf)Cvičení K2001 28 kB
Stáhnout tento soubore (1 Osnova praktickeho cviceni SDH.pdf)Osnova praktického cvičení 24 kB
Stáhnout tento soubore (0_uvod.pdf)Úvodní slova 40 kB

Kyvadlová doprava vody okrsku číslo III

Již po čtvrté se sbory okrsku číslo 3 Mirošova na Rokycansku domluvily, že si společnými silami  zkusí překonat úkoly, které se jim můžou naskytnout při zdolávání požárů a jiných živelných pohrom.

Nyní jsme si vzali za úkol kyvadlovou dopravu vody z Příkosického koupaliště na nedaleký rybník Blážu. Na tento úkol jme měli k dispozici čtyři cisterny a jednu přenosnou stříkačku. Důležité křižovatky a nepřehledné úseky jsme pro jistotu zajistili hasiči, kteří byli navíc k dispozici.

Jako první byli vysláni na trasu Příkosičtí, kteří na místě

Závěr odborné přípravy 2011 II.okrsek

Ve čtvrtek 24.března proběhl v Kornaticích závěrečný seminář odborné přípravy II.okrsku za účasti všech sborů. Jeho součástí byla i  přednáška zaměřená zejména na vedení odb.přípravy ve sborech veliteli jednotek a sborů a bojový řád části Ř, O a N. Proběhlo i orientační přezkoušení účastníků testem z celé oblasti znalostí hasiče počínaje taktikou, přes zkoušky věcných prostředků až po třeba ochranu obyvatel.

Semináře se v rámci výměny zkušeností zúčastnil i zástupce sousedního III.okrsku.

Na základě získaných poznatků nezbývá než doporučit velitelům okrsků, aby podobné přezkoušení uspořádali rovněž ve svých obvodech. S největší pravděpodobností budou mnozí výsledky nemile překvapeni a dojdou k závěru, že vzdělávání je třeba výrazně zlepšit.

Vl.Strejc, nám.starosty OSH

JSDHO a Ochrana obyvatel

V souvislosti s úkoly na poli Ochrany obyvatel byl vydán následný výtah z Řádu výkonu služby, který obsahuje příslušná ustanovení pro JSDHO. Bohužel, jak můžete pozorovat z vlastní praxe, mnohá ustanovení zůstávají v našem kraji nenaplněna. Naše sdružení,  konkrétně Odborné rady Ochrany obyvatel, se pokouší zjistit harmonogram jeho realizace a naplnění, ale zatím neúspěšně. Než tedy HZS Plzeňského kraje zaume konkrétní stanoviska, můžeme se soustředit na úkoly našeho Sdružení, o kterých si můžete přečíst v tomto článku v sekci Prevence a ochrana obyvatel.
Vladislav Strejc
Přílohy:
SouborPopisVelikost
Stáhnout tento soubore (Rad vykonu sluzby - vyber pro ochranu obyvatel.pdf)Řád výkonu služby - výběr pro ochranu obyvatel.pdf 245 kB

Svátek mají:

Předevčírem : Libor
Včera : Kristýna
Dnes : Jakub
Zítra : Anna
Pozítří : Věroslav

©2010-2021 Vladislav Strejc pro OSH Rokycany. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.