OSH banner2
.

Rozhlasová relace Jarní úklid

Jarní úklid často doprovází pálení zbytků po zimě, starých věcí, ořezu po stříhání stromů a dalších materiálů. Obecně pálení není zakázáno, je ale třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření. Hasiči proto doporučují dodržovat následující pravidla:

Pálíme pouze materiály suché a dobře hořlavé, abychom neobtěžovali okolí.

Vždy pálíme pouze takové množství materiálu, které v případě potřeby dokážeme ihned uhasit.

Máme připravené hasicí prostředky, abychom dokázali zastavit případné nežádoucí rozšíření ohně, hasicí přístroj, džberovou stříkačku, kropáč s vodou atd.

Ohniště zabezpečíme proti rozšiřování např. obrytím, obsekáním nebo obložením nehořlavým materiálem.

Nikdy oheň ani nezapalujeme při silném větru, který by ho mohl šířit dále. Nikdy k zapalování nepoužíváme benzín či jiné hořlaviny I. třídy. V takovém případě hrozí vážné nebezpečí popálení osob v okolí.

Nikdy nepálíme ve velkém materiály, kde hrozí vznik toxických zplodin nebo látky ohrožující životní prostředí jako jsou plasty, vyjeté oleje, staré pneumatiky a podobně.

Nikdy nepálíme v blízkosti dozrávajícího obilí, sušícího se sena, lesa, staveb s otevřenými otvory a vůbec kdekoli, kam by hořící zbytky mohli zalétnout.

Nikdy nenecháváme hořící oheň bez dozoru a naopak průběh pálení pečlivě sledujeme.

Po skončení pálení ohniště prolijeme vodou nebo učiníme jiná opatření pro zabránění vzniku nového hoření.

V případě většího či delšího pálení nebo pálení na neobvyklém místě je vhodné ohlásit jeho adresu místním hasičům a jejich prostřednictvím na operační středisko HZS. Zabrání se tak planým poplachům, pokud někdo uvidí kouř a nahlásí požár.

Přílohy:
SouborPopisVelikost
Stáhnout tento soubore (Rozhlasova relace Jarni uklid.docx)Rozhlasová relace Jarní úklid 11 kB

Informace o pálení biologického odpadu

V zájmu bezpečnosti své i druhých při pálení biologického odpadu ( listí, klest, shrabaná tráva apod. ) dodržujte tato pravidla:

•Oheň venku nerozdělávejte při silném větru.
•Ohniště důkladně ohraničte (např. kameny), při spalování je třeba mít po ruce dostatek vody popř. jiné hasební látky.
•Při rozdělávání ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh.
•Oheň po celou dobu pozorně hlídejte, aby se nevymknul kontrole a nedošlo k jeho nekontrolovatelnému šíření a vzniku požáru.
•Spalování odpadů by mělo probíhat na bezpečném místě, v dostatečné vzdálenosti od objektů, lesa, stohů, seníků, polí. Zakázáno je rozdělávat oheň na místech se vzrostlým porostem, tedy i na louce nebo na strništi.
•Příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny.
•Nezapomeňte ohniště důkladně uhasit a přesvědčit se, že nemůže dojít k opětovnému vznícení. I ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky, které poryv větru může znovu rozdmýchat a oheň roznést do okolí.
•Pokud se vám oheň vymkne kontrole, neváhejte a volejte hasiče prostřednictvím tísňových linek 112 nebo 150!!

Rady a informace pro topnou sezonu

Při provozování topidel používejte pouze palivo, na které bylo topidlo konstruováno!

Instalujte a provozujte tepelná zařízení vždy podle návodu výrobce, zejména je nutné dodržovat bezpečné vzdálenosti spotřebičů od hořlavých hmot např.:

                                       ve směru hlavního sálání      v ostatních směrech

kamna s varnou plotnou                     750 mm                       100 mm

kamna na dřevo                                 500 mm                       200 mm

krby na dřevo                                      800 mm                       200 mm

plynové topidlo lokální                        500 mm                       100 mm
pl. průtok. teplovodní kotel                 100 mm                       50 mm

elektrická akumulační kamna             500 mm                       100 mm

  • Instalujte a provozujte pouze taková tepelná zařízení, která byla schválena z hlediska požární bezpečnosti.
  • Nepokládejte na tepelná zařízení žádné cizí předměty a nikdy hořlavé předměty. Pozor zejména na barvy a laky!!!
  • Nikdy nezapalujte pomocí vysoce hořlavých kapalin (např. benzínu) kamna na pevná paliva, vždy hrozí vznícení hořlavých par a v důsledku toho velmi vážná zranění!
  • U topidel na pevná paliva mějte na paměti, že žhavý popel je třeba nechat zcela vychladnout a poté uložit do nehořlavých nádob. Nikdy neukládejte žhavý popel do plastových popelnic !!!
  • U topidel nejsou povoleny žádné domácí „zlepšení” nebo úpravy, mohly by být opět příčinou ke vzniku požáru, výbuchu nebo jiného neštěstí.
  • Když vznikne požár od topidla na elektřinu nebo plyn, nejdříve vypněte přívod energie
  • I malé nečistoty v komíně mohou způsobit řadu nepříjemnosti jako je žhnutí a následně otevřený požár, ale i v neposlední řadě otravu obyvatel domu jedovatým oxidem uhelnatým.
  • V případě vzniku požáru sazí v komíně ihned odstraňte hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Požár ohlaste na tísňovou linku. Požár sazí v komíně nikdy nehaste vodou, komín by popraskal, případně by mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů se můžete pokusit uhasit plameny vhazováním písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína, postupujte však opatrně a nikdy neriskujte se svým životem!

Vypalování porostů a spalování hořlavých látek na volném prostranství

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., v platném znění zakazuje provádět vypalování porostů fyzickým osobám, podnikajícím osobám i právnickým osobám. Při nedodržení tohoto zákazu hrozí fyzické osobě za přestupek pokuta až do výše 25.000,- Kč, podnikatelským subjektům hrozí za správní delikt pokuta až do výše 500.000,- Kč.

Při spalování hořlavých látek na volném prostranství (např. listí, klestí, shrabané trávy) jsou právnické a podnikající fyzické osoby povinny stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit Hasičskému záchrannému sboru Plzeňského kraje. Za nedodržení této povinnosti může být uložena opět pokuta až do výše 500.000,- Kč.

Fyzickým osobám doporučujeme, aby spalování hořlavých látek rovněž předem oznamovaly HZS. Vyhnete se situaci, kdy hasiči zbytečně vyjedou k domnělému požáru. K oznámení nepoužívejte číslo tísňového volání, ale telefonní číslo 950 330 110, popř. opakované pálení můžete hlásit po zaregistrování na webových stránkách www.paleni.hzspk.cz.

Při ohlášení je třeba uvést místo a čas pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ní a také přijatá protipožární opatření a po ohlášení je samozřejmě třeba dbát pokynů příslušníka sboru.

Svátek mají:

Předevčírem : Irena
Včera : Rudolf
Dnes : Valérie
Zítra : Rostislav
Pozítří : Marcela

©2010-2021 Vladislav Strejc pro OSH Rokycany. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.